آدرس ایمیل:

soroushsahragard@gmail.com

راه های ارتباطی دیگر:

آدرس : تهران پاکدشت بخش مرکزی ، شهر پاکدشت، پاکدشت ، خیابان شهدای صمدیان ، کوچه حکمت 8 ، پلاک 11 ، طبقه اول – مجتمع ادرات-حکمت8-پلاک11-طبقه2
تلفن : 09330721243 02136356187